Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 39 (2014.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 39 (2014.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 39 (2014.) – full text

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

 

Бошко Миловановић
Весна Ристић Вакањац
КЛИМА ПИРОТСКЕ КОТЛИНЕ
THE CLIMATE OF PIROT VALLEY

 

Весна Ристић Вакањац
Бошко Миловановић
Борис Вакањац
Марина Чокорило Илић
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ТРЕНДОВИ КЛИМАТСКИХ ПАРАМЕТАРА
НА ТЕРИТОРИЈИ СТАРЕ ПЛАНИНЕ

CLIMATE CHARACTERISTICS AND TRENDS OF CLIMATE PARAMETERS
ON THE TERRITORY OF STARA PLANINA MOUNTAIN

Драгана Миличић
НАЛАЗИ РАКОВА КАМБРИЈУМСКЕ СТАРОСТИ
(CRUSTACEA, BRANCHIOPODA) НА ПОДРУЧЈУ ПИРОТА И ОКОЛИНЕ
THE CAMBRIAN AGE CRUSTACEAN FINDINGS
(CRUSTACEA, BRANCHIOPODA) IN THE AREA OF PIROT AND ITS SURROUNDINGS

Душан Поломчић
Весна Ристић Вакањац
Драгољуб Бајић
Марина Чокорило Илић
СИМУЛАЦИЈА РЕЖИМА КАРСТНЕ ИЗДАНИ ПРИМЕНОМ 3Д
ХИДРОДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА НА ПРИМЕРУ ПИРОТСКЕ
КОТЛИНЕ И КАРСТНОГ МАСИВА СТАРЕ ПЛАНИНЕ
SIMULATION OF THE REGIME OF KARST WATERS BY 3-
DIMENSION HYDRODYNAMIC MODEL ON THE EXAMPLE
OF PIROT VALLEY AND KARST MOUNTAIN RANGE OF
STARA MOUNTAIN

Новица Живковић
ГОВОР ПИРОТА
PIROT DIALECT

Горан Николић
ДРАМЕ ПИРОТСКИХ АУТОРА
PLAYS WRITTEN BY PIROT AUTHORS

Давор Лазаревић
ПОСЛЕДИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА И ПИРОТСКИ КРАЈ
CONSEQUENCES OF THE GREAT WAR AND PIROT AREA

Цветко Иванов
ДИЛЕМЕ О ПОЧЕТКУ РАДА ПРОГИМНАЗИЈЕ И ГИМНАЗИЈЕ У ДИМИТРОВГРАДУ
DILEMMAS RELATED TO THE START OF WORK OF PROGRAMMAR
SCHOOL AND GRAMMAR SCHOOL IN DIMITROVGRAD

Арсеније Тодоровић
ТРАДИЦИОНАЛНА ГАСТРОНОМИЈА ПИРОТА И ЊЕНА
ПОЗИЦИЈА НА ТУРИСТИЧКОМ ТРЖИШТУ
TRADITIONAL GASTRONOMY OF PIROT AND ITS POSITION
ON THE TOURIST MARKET

Драгољуб Златковић
МИКРОТОПОНИМИЈА СЛИВА ТОПЛОДОЛСКЕ РЕКЕ И ТЕМШТИЦЕ
MICROTOPONYMY OF THE BASIN OF TOPLODOLSKA AND TEMSTICA RIVER

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

 

Print Friendly, PDF & Email
Share