Бранка Радичевића 10
  
  
Извештај о раду Народне библиотеке Пирот
Програм рада Народне библиотеке ПиротАнкета:

Да ли посећујете књижевне вечери у организацији Библиотеке?

Loading ... Loading ...
Архива:
Препорука за читање:

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 42 (2017.)

ПИРОТСКИ ЗБОРНИК, 42 (2017.) – цео текст
PIROTSKI ZBORNIK, 42 (2017.) – full text

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ЧЛАНЦИ – INDIVIDUAL ARTICLES

 

Весна Ристић Вакањац
Марина Чокорило Илић
Душан Поломчић
Драгољуб Бајић
Јелена Ратковић

ХИДРОГРАФСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ВОДЕНИЧКЕ И РОСОМАЧКЕ РЕКЕ

HYDROGRAPHIC AND HYDROLOGICAL CHARACTERIZATION
OF THE VODENIČKA AND ROSOMAČKA RIVERS

Марија Марковић
Љубинко Ракоњац

СУВИ ПАШЊАЦИ И КАМЕЊАРИ ПРВЕ ГОДИНЕ ПОСЛЕ
ПОЖАРА НА ПЛАНИНИ ВИДЛИЧ

DRY PASTURES AND KARST THE FIRST YEAR AFTER
WILDFIRE ON THE VIDLIČ MOUNTAIN

Светозар Ћирић
ЦИЉАНА РЕПЛАНТАЦИЈА ЗУБА

TARGETED TEETH REPLANTATION

Марко Катић
ЈЕРУСАЛИМ ХАЏИ-ИГЊАТИЈА ИЗ 1845. ГОДИНЕ У ЦРКВИ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВОГ У ПИРОТУ

PAINTED PROSKYNETARION OF JERUSALEM BY
HADZI-IGNJATIJE FROM 1845 IN THE CHURCH OF THE
BIRTH OF CHRIST IN PIROT

Тијана Зебић
СПОМЕНИК ОСЛОБОДИОЦИМА ПИРОТА У ТИЈАБАРИ

PIROT LIBERATORS MONUMENT IN TIJABARA

Јелена Вељковић Мекић
ЕТИЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ РОМАНА ПУТОВАЊЕ
АГИЛАРИА РОТЕ СРБИСЛАВА МИНКОВИЋА

ETHICAL IMPLICATIONS OF THE NOVEL
JOURNEY OF AGILARIJE ROTA BY SRBISLAV MINKOVIĆ

Давор Лазаревић
РУСКИ ЕМИГРАНТИ КАО ПРОФЕСОРИ ГИМНАЗИЈЕ
И УЧИТЕЉСКЕ ШКОЛЕ У ПИРОТУ

RUSSIAN EMIGRANTS AS PROFESSORS IN THE
GRAMMAR AND TEACHERS SCHOOL IN PIROT

Горан Николић
О ДОСАДАШЊИМ ИСТРАЖИВАЊИМА
ПОКРЕТА ОТПОРА У ПИРОТСКОМ КРАЈУ
ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА

ABOUT THE EXISTING STUDIES OF
THE RESISTANCE MOVEMENT IN THE AREA OF PIROT
DURING THE SECOND WORLD WAR

Драгољуб Златковић
МИКРОТОПОНИМИЈА ОПШТИНЕ ПИРОТ – ДОПУНА

MICROTOPONYMY OF PIROT MUNICIPALITY – AMENDMENT

Виолета Гајић
Драган Миловановић
Весна Ристић Вакањац
Борис Вакањац
Михајло Мандић

ОБЈЕКТИ ГЕОЛОШКЕ БАШТИНЕ
У СЛИВУ РЕКЕ ВИСОЧИЦЕ

GEOLOGICAL HERITAGE SITES
IN THE CATCHMENT OF THE VISOČICA RIVER

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ РАДОВА
INSTRUCTIONS FOR STUDIES PREPARATION

РЕЦЕНЗЕНТИ
REVIEWERS

 

Print Friendly, PDF & Email
Share